Company Profile

ประวัติความเป็นมาของบริษัท บริษัท วีพี ออโตเมชั่น ซิสเทม จํากัด

           บริษัท วีพี ออโตเมชั่น ซิสเทม จํากัด เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2012 โดยมีจุดแรกเริ่มมา จาก บริษัท วีพี โรโบ ติคส์ ในปี 2007 และประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเกินความคาดหมาย จึงได้ดําเนินการขยายกิจการและเพิ่มการลงทุน โดยมี การดําเนินการจัดตั้งในรูปแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า บริษัท วีพี ออโตเมชั่น ซิสเทม จํากัด วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท วีพี ออโตเมชั่น ซิสเทม จํากัด เรามีเป้าหมายในการทํางานที่ ชัดเจน โดยเรามีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ (AUTOMATION SYSTEM) และไลน์การ ผลิตที่สามารถนําหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (INDUSTRIAL ROBOT) มาใช้ร่วมกับงานที่มีความหลากหลาย แล้วแต่ความต้องการ ของลูกค้า อาทิเช่น - ระบบการเชื่อมชิ้นส่วนรถยนต์ , รกจักรยานยนต์ ฯลฯ - ระบบการเชื่อมชิ้นงานที่เป็นโลหะต่างๆ - ระบบการลําเลียงและขนถ่ายสินค้าทุกประเภท - ระบบอุตสาหกรรมอาหารทุกรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองเจตนารมย์ของลูกค้าในวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้


1. ต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มากขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของงานผลิตด้วย
2. ต้องการลดต้นทุนในการผลิต โดยการใช้แรงงานให้น้อยลงหรือสามารถนําแรงงานหรือบุคลากรที่มีอยู่โยกย้าย ไปทํางานในส่วนอื่นๆที่มีความสําคัญหรือต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง
3. ต้องการลดต้นทุนในการผลิตในด้านวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆที่เกินความจําเป็น
4. ต้องการลดมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างขบวนการผลิตให้น้อยลง
5. ช่วยให้องค์กรสามารถกําหนดเป้าหมายการผลิตในระยะสั้นและระยะยาวได้ ซึ่งมีผลต่อการวางแผนในการ บริหารงานและจัดการในองค์กรได้อย่างแม่นยํา
6. ต้องการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระหว่างการทํางาน อีกทั้งยังสามารถนําค่ารักษาพยาบาลที่ต้อง จ่ายในการเกิดอุบัติเหตุมาใช้เป็นการดูแลและซ่อมแซมบํารุงเครื่องจักรแทน


           บริษัทฯยังมีการรับประกันการขาย , การบริการหลังการขายครบวงจร , การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อม บํารุงรักษาเบื้องต้น , การรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการสํารองอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้ตลอดช่วง ระยะเวลาการรับประกัน โดยสามารถแจ้งเพื่อขอรับบริการการซ่อมได้ตลอดภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้การผลิตต้อง หยุดชะงักโดยไม่มีความจําเป็น ซึ่งอาจมีผลกระทบตรงต่อแผนงานการผลิตของลูกค้าได้


           การบริการของเราทั้งหมดนี้ ดําเนินการไปด้วยความเต็มใจ ยินดีในการให้บริการ เข้าใจ และใส่ใจในงานทุก รายละเอียดของลูกค้า